VB Airsuspension
Voorwaarden Suspension-Portal

Voorwaarden Suspension-Portal

Account voorwaarden:

 1. U dient uw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het aanmeldproces.
 2. Uw logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld
 3. U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord.
 4. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder uw account ( tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder uw account )
 5. Het is niet toegestaan om het Suspension-Portal Systeem van VB-Airsuspension B.V. te gebruiken voor illegale doeleinden, u dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden
 6. VB-Airsuspension B.V. houdt zich het recht voor een Account ( al dan niet tijdelijk ) buiten gebruik te stellen en toegang tot het Suspension-Portal te ontzeggen, wanneer de Gebruiker, door het gebruik van zijn Account en het Suspension-Portal, handelt in strijd met deze Algemene voorwaarden, de belangen van VB-Airsuspension B.V., de wet en/of goede zeden.
 7. VB-Airsuspension B.V. behoudt zich het recht voor een aanmelding voor een account zonder opgaaf van redenen te weigeren, in welk geval dit zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
 8. Het is niet toegestaan om computervirussen te verspreiden, verzenden of te uploaden of anderszins schadelijke bestanden of programma’s die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen van VB-Airsuspension B.V. te omzeilen.
 9. U dient elk half jaar uw wachtwoord te vervangen.
   

Geheimhoudingsplicht:

 1. De Suspension-Portal gebruiker garandeert dat hij/zij maatregelen zal treffen met het doel geheimhouding tegenover derden te verzekeren met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie zoals, maar niet beperkt tot, gegevens en kennis omtrent de bedrijfsaangelegenheden van VB-Airsuspension B.V., waarvan de Suspension-Portal gebruiker en zijn werknemer(s) en andere door hem ingeschakelde derden bij het verrichten van werkzaamheden voor VB-Airsuspension B.V., dan wel bij de totstandkoming van een overeenkomst met VB-Airsuspension B.V., kennis nemen.
 2. De Suspension-Portal garandeert dat hij en zijn werknemers en andere door hem ingeschakelde derden op geen enkele wijze, direct noch indirect, noch mondeling, noch in geschrift, noch anderszins, enig gegeven met betrekking tot, of voortvloeiend uit zijn feitelijke relatie met VB-Airsuspension B.V. aan derden bekend zal maken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van VB-Airsuspension B.V..
 3. De Suspension-Portal gebruiker zal zich onthouden van het exploiteren van specifieke productkennis met betrekking tot VB-Airsuspension B.V. die door hem in het kader van het uitvoeren van werkzaamheden is verkregen. De specifieke productkennis zal door de Suspension-Portal gebruiker ook na beëindiging van zijn relatie met VB-Airsuspension B.V. worden geheimgehouden en zal niet op een andere wijze
  worden gebruikt dan door VB-Airsuspension B.V. is voorgeschreven.
 4. Het bepaalde in de voorgaande leden van deze verklaring is niet van toepassing op feiten, informatie, kennis, documenten en andere zaken, indien de Bezoeker kan aantonen dat de bedoelde gegevens:
  a. op het moment van ontvangst reeds waren gepubliceerd of op andere wijze reeds algemeen bekend waren geworden;
  b. na het moment van ontvangst werden gepubliceerd of op een andere wijze reeds algemeen bekend waren geworden, anders dan door enige daad of enig nalaten door de Suspension-Portal gebruiker;
  c. door de Suspension-Portal gebruiker onafhankelijk van enige relatie met VB-Airsuspension B.V. werden ontwikkeld;
  d. zijn openbaar gemaakt na expliciete toestemming van VB-Airsuspension B.V.;
  e. op basis van de wet of op last van een rechterlijke instantie openbaar gemaakt dienden te worden.
 5. Alle ontwerpen, vastgelegd in grafische en alfanumerieke gegevens, tekeningen, modellen, aantekeningen en dergelijke en opgeslagen op alle mogelijke media, alsmede kopieën daarvan, die door de Suspension-Portal gebruiker tijdens de duur van de relatie met VB-Airsuspension B.V. zijn verkregen of gemaakt, zijn eigendom van VB-Airsuspension B.V..
 6. Na beëindiging van de relatie met VB-Airsuspension B.V. dan wel een overeenkomst tussen VB-Airsuspension B.V. en de Suspension-Portal bezoeker, retourneert de Suspension-Portal bezoeker onverwijld aan VB-Airsuspension B.V. de informatie en bescheiden die hij gedurende de werkzaamheden of de looptijd van de overeenkomst heeft ontvangen of gemaakt, zonder daarvan afschriften/duplicaten achter te houden.
 7. In geval door de Suspension-Portal bezoeker een uitvinding gedaan wordt, die is te beschouwen als het gevolg van of voortvloeiende uit de relatie met VB-Airsuspension B.V., heeft VB-Airsuspension B.V. aanspraak op de vinding. De Suspension-Portal bezoeker is verplicht van een dergelijke vinding onverwijld mededeling aan VB-Airsuspension B.V. te doen en VB-Airsuspension B.V. alle medewerking te verlenen die VB-Airsuspension B.V. voor toepassing en/of het octrooieren van die vinding zal verlangen.
 8. De Suspension-Portal gebruiker is verplicht de verplichtingen uit deze verklaring op te leggen aan zijn werknemers en andere door hem ingeschakelde derden.
 9. In geval van overtreding van één of meer bepalingen van deze verklaring, verbeurt de Suspension-Portal gebruiker aan VB-Airsuspension B.V. een onmiddellijk opeisbare boete van 100.000,00 EUR (zegge: honderdduizend Euro) per gebeurtenis. Het vervallen van een dergelijke boete laat onverlet het recht van VB-Airsuspension B.V. om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Slot opmerking:

 1. Op deze voorwaarden zijn tevens de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VB-Airsuspension B.V. van toepassing.
 2. VB-Airsuspension B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen te maken zonder voorafgaande vermelding.

Deze voorwaarden zijn tevens beschikbaar in PDF formaat.

Victor Benno